ทุนก้าวแรก คณะพยาบาลศาสตร์

1-25-3791237

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
👋🏻เปิดรับนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2👋🏻
👉🏻รอบรับตรง ไม่จำกัดเขตพื้นที่
👉🏻เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 รอบแรกก่อนรอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรผ่านการประเมินจากสภาการพยาบาล https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1_3(9).pdf

(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)
➡รับสมัครรอบโควตา รอบแรก 20 โควตา
ตั้งแต่บัดนี้ – 30พ.ย.2562
👉🏻รายงานตัว 7 ธ.ค. 2562
👇🏻กรอกใบสมัครขอรับโควต้า
https://www.nation-admission.com/instructor

#คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษามัธยมศึกษา ชั้น ม.6 หรือจบมาแล้วไม่เกิน 4 ปี #เฉพาะ สายวิทย์-คณิต เท่านั้น💉 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.20 ขึ้นไป
2.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
3.เป็นชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 24 ปี
4.มีบุคลิกภาพเหมาะสม รักในวิชาชีพ น้ำหนักเหมาะสมกับความสูง
5.หากมีความสามารถพิเศษ ,เป็นบุตร หลาน ทายาทบุคลากรทางการแพทย์ ,เคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่าย
1.ค่าสมัคร 1,000 บาท
2.ค่าตัดชุดและรายงานตัว 38,000 บาท
(ชำระวันรายงานตัว)
3.ค่าเทอมแบบเหมาจ่ายและสามารถกู้ยืมทุน กยศ/กรอ ได้โดยมีส่วนที่นักศึกษาต้องชำระเอง 20,000 บาท/เทอม
4.ค่าหอ 1,600/เดือน พักห้องล่ะ2คน
(เฉพาะผู้ประสงค์อยู่หอ)
—- —- —-
📍ข้อมูลอื่นๆ( อ่านด้านล่างนี้คะ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และชุมชน มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษเสริมในส่วนที่จำเป็น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญา เจตคติ และทักษะการปฎิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติการแผนพยาบาลได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระเบียบวินัยและความเป็นผู้นำ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์
#หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะสามารถขอรับการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ดูแลคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรโดยดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา)

maxresdefault-3195534-1024x576