รอบรั้วมหาวิทยาลัย | Nation University

มหาวิทยาลัยเนชั่น

38391

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2563) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 8,444 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,907 คนและระดับปริญญาโท 1,537 คน

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

vision

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ชำนาญการในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
 2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ พัฒนาท้องถิ่น
 3. เพื่อการบริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
 4. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอด การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่สังคมไทย
 5. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง คู่สังคมไทย และรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา/ปณิธาน

 • ปรัชญา 
  ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต (Wisdom Enriches Life) 
  มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ
 • ปณิธาน
  มหาวิทยาลัยเนชั่น มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome-based learning) เป็นสำคัญ ให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”

อัตลักษณ์

 • อัตลักษณ์ : (3 Skills)
 1. ทักษะวิชาชีพ (Professional Skills)
 2. ทักษะชีวิต (Life Skills)
 3. ทักษะสร้างสรรค์ (Creative Skills)
 • เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    “จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ  สร้างคนยุคใหม่รับใช้สังคม”

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลง เหนือฟ้าคือฟ้า

ฟ้าสดใส โลกสวยงาม
ฝันยังทอประกายฉายส่อง
ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง
เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ

แม้เขตฟ้า จะสูงชัน
เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว
ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่
คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน

ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น
กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ

ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา โอบล้อมให้เราชาวฟ้ามั่นใจ
ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส
มหาวิทยาลัยเนชั่น

https://www.youtube.com/watch?v=UBb4cDVy_-M

คำร้อง ทำนอง อ.สุพจน์ สุขกลัด (5 มิถุนายน 2555)