เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย

เรียน สาสุขฯ เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย

อยากเรียนต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะตกงานไหม? สัปดาห์ที่แล้วเราได้เคลียร์ทุกประเด็นไปว่า “เรียนสาสุขฯ” ตกงานจริงเหรอ?? บุคลากรด้านสาธารณสุขยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในภาวะที่มีโรคระบาดร้ายแรงเช่นนี้ แล้วนอกจากอาชีพ “หมออนามัย” ที่เป็นด่านหน้าของสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน อาชีพที่คนเรียนจบสาธารณสุขทำได้ มีอะไรอีกบ้าง?

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย 1

นักวิชาการสาธารณสุข

สายงานโดยตรงของคนจบคณะสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สามารถทำงานได้ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริหารของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย 6

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทำงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาล หรือ อบต. อบจ. รวมทั้งทำงานในสถานพยาบาลของเอกชน หรือปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย 5

นักอนามัยสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เฝ้าระวังวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชน และเขตโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงของโครงการต่างๆ จัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปาให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย เป็นต้น และในภาคเอกชน เช่น ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือศูนย์วิจัยต่าง ๆ สนามบิน เป็นต้น

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย 3

นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “จป.” คือบุคลการที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต่างๆ เช่น สำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม เหมืองแร่ กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งทางบก/ทางน้ำ/ทางอากาศ ไซต์งานก่อสร้าง และสถานที่อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้มีตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ นั่นหมายความว่า เกือบทุกๆบริษัทฯ หรือแม้แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ก็ต้องมี จป. ประจำสถานประกอบการณ์ อย่างน้อยสามระดับ สองระดับแรก คือ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร นอกเหนือจากนี้ก็จะเพิ่มเติมตามจำนวนพนักงาน

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย 4

เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่สุขศึกษา หรือ นักสุขศึกษา มีหน้าที่ช่วยวางแผน เขียนนโยบาย ศึกษา พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ช่วยพัฒนาและส่งเสริมจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อทำให้สุขอนามัยของนักเรียน คนทำงาน และคนในชุมชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำงานได้ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และชุมชนต่าง ๆ

เรียน “สาสุขฯ” เป็นอะไรได้มากกว่าหมออนามัย 2

เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข

ทำงานเกี่ยวกับด้านโภชนาวิทยา เป็นผู้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโภชนาการ โดยเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการและดูแลส่งเสริมภาวะโภชนาการ ตลอดจนควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งที่มีภาวะปกติและผู้ป่วย สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงพยาบาล ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%84-7

อาจารย์ / นักวิชาการ

หากไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เราก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสอนลูกศิษย์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้อีกด้วย

ต้องบอกเลยว่าคนที่เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์นั้น สามารถทำงานได้หลากหลาย ซึ่งอาชีพที่กล่าวมาเหล่านี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย สนามบิน เป็นต้น โดยตำแหน่งหรืออาชีพที่สามารถทำได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสาขาของคณะ ที่น้องๆ ได้เลือกเรียนนั่นเอง รวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจของเราก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ