คณะและหลักสูตร | Nation University

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Bachelor of Public Health Program in Public Health

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย      :​ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อย่อ ภาษาไทย      : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Public Health)

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.P.H. (Public Health)

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการสาธารณสุข

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4. ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ 5. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ

6. พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน หรือบริษัทเอกชน ในส่วนงานบริการสุขภาพ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 3. ไม่มีความประพฤติเสื่อเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ระหว่างคดีอาญา 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน5. สำหรับผู้สมัครต่างชาติต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยจามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 143 หน่วยกิต

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต      2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ   จำนวน 107 หน่วยกิต

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ก่อตั้งในปีการศึกษา 2561 โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งมีการดำเนินงานของคณะระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561

          ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แยกการบริหารออกจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีมีหลักสูตร ในความรับผิดชอบอยู่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

          โดยมีอาจารย์ภาณี  วิภาศรีนิมิต เป็นผู้จัดทำหลักสูตรและเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับการอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ตามบันทึกที่ ศธ. 0506(2)/7033 และได้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553

          ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจำนวน 130 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of  Business Administration (Aviation Business and Air Transportation

หลักการและเหตุผล

               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินอย่างเชี่ยวชาญ และสามารถบริหารจัดการกิจการบินทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากมืออาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพของโลกที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตอบสนองความเป็นสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

               นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติงานด้านการบิน โลจิสติกส์ การบริหารจัดการองค์กรในธุรกิจการให้บริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสำร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 

    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Business Administration Program in Aviation Business and Air Transportation

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : บธ.บ.(ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Business Administration (Aviation Business and Air Transportation)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Aviation Business and Air Transportation)