คณะและหลักสูตร | Nation University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bachelor of Public Health Program in Public Health หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อเต็มภาษาไทย      :​ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อย่อ ภาษาไทย      : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Public Health) ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.P.H. (Public Health) การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 1. นักวิชาการสาธารณสุข 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4. ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ 5. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ 6. พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน หรือบริษัทเอกชน ในส่วนงานบริการสุขภาพ … Read more